เป้าหมายหลัก

week8

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ครอบครัวสุขสันต์
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
สัปดาห์ที่ 8
1

เนื้อหา :
ความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน
การคิด :
- การคิดวิจารณญาณโดยพูดอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน
-การคิดจินตนาการสร้างสรรค์นิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน
-การคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์รองเท้าจากวัสดุเหลือใช้
 ทักษะ :
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล
กระบวนการ:
- การสรุปผล
- การรวบรวมข้อมูล
- การทำงานกลุ่ม
Key  Question:
- ครอบครัวมีความสัมพันธ์ต่อชุมชนอย่างไร?
- ถ้าเด็กๆอยู่โดยไม่มีเพื่อนจะเป็นอย่างไร?

- สามารถอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชนได้
- สามารถประยุกต์โดยการประดิษฐ์ร้องเท้าจากวัสดุเหลือใช้ได้

.
- ครูและนักเรียนอ่านคำคล้องจอง ชุมชนของหนู
- ครูและนักเรียนดูภาพสถานที่ต่างๆในชุมชนเพื่อทบทวนสถานที่ที่นักเรียนรู้จัก
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน
 - นักเรียนทำใบงานระบายสีภาพของครอบครัวกับชุมชน
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- คำคล้องจอง “ชุมชนของหนู”
ใบงานระบายสีภาพของครอบครัวกับชุมชน
สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้
ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม/การทำชิ้นงาน
.
- ครูเล่านิทานเรื่อง “น้องหนูไปโรงพยาบาล” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในชุมชน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและเชื่อมโยงมาสู่สถานที่ต่างๆในชุมชน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวกับบุคคลและสถานที่ต่างๆในชุมชน
- นักเรียนประดิษฐ์รองเท้าจากวัสดุเหลือใช้- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
ประดิษฐ์รองเท้าจากวัสดุเหลือใช้
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

พ.-  ครูเล่าเรื่องนิทานเรื่อง “เพื่อนบ้าน” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในชุมชน
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนและอาชีพในชุมชน
- นักเรียนปั้นดินน้ำมันเพื่อจำลองเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาในชุมชน


- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
ปั้นดินน้ำมัน “โมเดลปัญหาในชุมชน”

พฤ.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ครอบครัวสุขสันต์
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดในชุมชน เช่น ขยะในชุมชน, น้ำท่วม   ฯลฯ   และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาในชุมชน
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง
-
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
ศ.


- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชนที่เรียนมาในสัปดาห์นี้
- Show and Share ประดิษฐ์รองเท้าจากวัสดุเหลือใช้”


บรรยากาศในชั้นเรียน

-บันทึกหลังสอน
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น