เป้าหมายหลัก

Main

ภูมิหลังของปัญหา :  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความซับซ้อนและเป็นไปอย่างเร็วปัจจุบันโครงสร้างของรูปแบบของครอบครัวซึ่งเคยเป็นครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  ขนาดครอบครัวเริ่มเล็กลงครอบครัวไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  สถาบันครอบครัวซึ่งเคยเป็นทุนทางสังคมมีระบบเครือญาติที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด มีความเกื้อกูล เอื้ออาทร และการอบรม
ขัดเกลาบุตรหลาน การปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมประเพณีมีผลต่อปฎิสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว การที่ไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลกระทบให้ครอบครัวไม่รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่ ทำให้ไม่มีเวลาพูดคุยปรึกษาหารือกันเกิดความห่างเหินของคนในครอบครัว ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว การหย่าร้าง การทอดทิ้งและส่งผลกระทบต่อเด็กในเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามมา ดังนั้นสิ่งสำคัญ
ที่จะป้องกันและปกป้องครอบครัวได้นั้นก็คือ ความรัก ความเข้าใจจากครอบครัว เข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัวและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

Mind Mappingปฏิทินการเรียนรู้  Topic “ ครอบครัวสุขสันต์ ”  ระดับชั้นอนุบาล  1  

สัปดาห์ที่
สาระสำคัญ
(เป้าหมายหลัก)
เนื้อหา/กิจกรรม
ชิ้นงาน
1-2
สร้างฉันทะ
- ฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์
- นิทาน
- คลิปวีดีโอ “ครอบครัว”
- ร้องเพลงเกี่ยวกับครอบครัว
- เลือกหัวข้อที่อยากเรียนโดยวาดภาพเพื่อสื่อความหมาย
- สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ /สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับครอบครัว
- สนทนา / ระดมความคิดเห็น / แสดงความคิดเห็น
- เลือกหัวข้อเรื่องโดยใช้เครื่องมือการคิด
 (Black board Share)
- Show  and  Share

-ใบงานระบายสีรูปภาพครอบครัว
- ใบงานวาดภาพระบายสีครอบครัวของหนู
- ปั้นดินน้ำมันครอบครัวของหนู
- ใบงานลากเส้นตามจุด (ภาพบ้าน)
- ใบงานวาดภาพระบายสีสิ่งที่อยากเรียนรู้
- การ์ดวันแม่

3
4
ความหมาย คุณค่า และความสำคัญองค์ประกอบ
- ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัว
- ฟังนิทาน “ครอบครัวแสนสุข”
- ร้องเพลง “อิ่มอุ่น”
- ฟังเรื่องเล่าและนิทานเกี่ยวกับครอบครัว
- ร้องเพลง “ใครหนอ” / “ครอบครัวสุขสันต์”
- สนทนา/ระดมความคิดเห็น/แสดงความคิดเห็น
- Show  and  Share


- ฟังเรื่องเล่าและนิทานเกี่ยวกับครอบครัว
- ร้องเพลง “ครอบครัวสุขสันต์”
- ทำแผนผังครอบครัว 
- เกมนับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
- สนทนา/ระดมความคิดเห็น/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของครอบครัว
- Show and Share
-ใบงานพิมพ์ภาพสีน้ำ (นิ้วมือ) ครอบครัวของหนู
-ใบงานพับกระดาษรูปบ้านแล้วตกแต่งตามจินตนาการ
- ประดิษฐ์กรอบรูปครอบครัว

- ใบงานเขียนแผนผังครอบครัว
- ใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพบุคคลกับจำนวน
- ตุ๊กตาหนูน้อยจากไม้ไอติม
5
บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตน
- ฟังเรื่องเล่าและนิทานเกี่ยวกับครอบครัว
- ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับครอบครัว
- ร้องเพลง “หน้าที่ของเด็ก”
- แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- สนทนา/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตน
ของบุคคลในครอบครัว
- Show and Share
- ประดิษฐ์โมบายเด็กดี
- ใบงานหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
การแสดงบทบาทสมมุติ
- ใบงานจับคู่ภาพกับเงา
6

6
อาชีพของบุคคล
-  ร้องเพลง “หนูอยากเป็นอะไร”  
- อาชีพของบุคคลในครอบครัว ปริศนาคำทายเกี่ยวกับอาชีพ
- แสดงละครเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
- ประดิษฐ์ตุ๊กตาเป็นอาชีพต่างๆจากถุงเท้า
- สนทนา/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของอาชีพต่างๆ
- สถานที่ในการประกอบอาชีพ
- สนทนา/ระดมความคิดเห็น/แสดงความคิดเห็น
- Show  and  Share

- ใบงานวาดภาพและระบายสี อาชีพที่หนูชอบ
- ใบงานระบายสีภาพอาชีพต่างๆ
- ประดิษฐ์เครื่องประดับจากไหมพรม
- ปั้นดินน้ำมันอาชีพที่หนูชอบ

7
บ้านและที่อยู่อาศัย
- ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับบ้าน
- องค์ประกอบของบ้าน
- ประเภทของบ้าน
- งานบ้าน
-  สนทนา/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้าน
-Show  and  Share
- ใบงานปะติดรูปบ้านจากฟาง
- ปั้นดินน้ำมันบ้านลักษณะต่างๆ
- ประดิษฐ์โมเดลบ้านจากวัสดุเหลือใช้
- ประกอบอาหาร
8
ความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน
- ฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์และนิทานเกี่ยวกับชุมชน
- สถานที่สำคัญในชุมชน เช่น บ้าน โรงเรียน วัด เป็นต้น
- เขียน Web ความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชน
- แสดงความคิดเห็น/ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวกับชุมชนและปัญหาของครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
-Show  and  Share
- ใบงานระบายสีภาพของครอบครัวกับชุมชน
- ประดิษฐ์รองเท้าจากวัสดุเหลือใช้
- ปั้นดินน้ำมัน “โมเดลปัญหาในชุมชน”
9
ชุมชนในอนาคต
- ฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์และนิทานเกี่ยวกับชุมชนในอนาคต
- ออกแบบวาดภาพระบายสีชุมชนในฝัน
- โมเดลชุมชนในอนาคตจากเศษวัสดุ
- สนทนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งบนโลก
- แต่งนิทาน “ชุมชนในอนาคต” ตามจินตนาการ
- Show  and  Share
-ใบงานวาดภาพระบายสีชุมชนในฝัน
- ปั้นดินน้ำมันชุมชนในฝันของหนู
- ประดิษฐ์โมเดลชุมชุนในฝัน
- การแสดงบทบาทสมมติ
10
สรุปองค์ความรู้
- สรุปสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ใน Topic “ครอบครัว
- สนทนา/แสดงความคิดเห็น/ระดมความคิดเห็น
- เขียน Web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
- Show  and  Share
- ใบงานเขียน Web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ Topic ครอบครัวหรรษา
-  การแสดงเต้นประกอบเพลง
- การนำเสนอและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น