เป้าหมายหลัก

week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ครอบครัวสุขสันต์
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
สัปดาห์ที่ 4

เนื้อหา :
องค์ประกอบของครอบครัว
การคิด :
- การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
- การคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างของคนในครอบครัว
- การคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ตุ๊กตาจากไม้ไอติม
ทักษะ :
- การสังเกต
- การวาดภาพ
ระบายสี
- การลงความเห็น
จากข้อมูล
กระบวนการ:
- ตั้งสมมติฐาน
- การสรุปผล
Key  Question:
 ครอบครัวของหนูมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนและมีใครบ้าง?
Blackboard Share

- สามารถอธิบายองค์ประกอบของครอบครัวได้
- สามารถบอกจำนวนสมาชิกในครอบครัวได้
-สามารถบอกความเหมือน/ความต่างของสมาชิกในครอบครัวได้

.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ครอบครัวสุขสันต์”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบของครอบครัว
-ครูนำภาพบุคคลในครอบครัวมาให้นักเรียนสังเกต ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว
- นักเรียนทำใบงาน“แผนผังครอบครัว”

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง
ใบงานเขียนแผนผังครอบครัว
สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้
ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม/การทำชิ้นงาน
.

- ครูเล่านิทาน“ลูกหมูสีเทา” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
 - ครูและนักเรียนเล่นเกมนับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
- นักเรียนทำใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพบุคคลกับจำนวน- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน

 ใบงานโยงเส้นจับคู่ภาพบุคคลกับจำนวน

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
4
- การรวบรวมข้อมูล


.
- ครูเล่านิทาน “พ่อจ๋า เก่งจัง”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- ครูนำภาพครอบครัวมาให้นักเรียนสังเกตความเหมือน/ความแตกต่างของสมาชิกในครอบครัว
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือน/ความแตกต่างของสมาชิกในครอบครัว
- นักเรียนประดิษฐ์ตุ๊กตาหนูน้อยจากไม้ไอติม
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน

ตุ๊กตาหนูน้อยจากไม้ไอติม

พฤ.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ใครหนอ”
- ครูและนักเรียนเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือน/แตกต่างของจำนวนสมาชิกในครอบครัว

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง
-
.
-ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเกี่ยวกับองค์ประกอบของครอบครัวที่เรียนมาในสัปดาห์นี้
- Show and Share “ตุ๊กตาหนูน้อยจากไม้ไอติม”

บรรยากาศในชั้นเรียน
-
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

4
บันทึกหลังสอน
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น