เป้าหมายหลัก

week6

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ครอบครัวสุขสันต์
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :


สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

สัปดาห์ที่ 6


เนื้อหา :
อาชีพของบุคคลในครอบครัว
การคิด :
- การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์บทละคร การแสดงท่าทางเป็นตัวละครต่างๆ
- การคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์คุณค่าและความสำคัญของแต่ละอาชีพ
-การคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์เครื่องประดับจากไหมพรม
ทักษะ :
- การสังเกต
- การจำแนกประเภท
- การลงความเห็นจากข้อมูล
กระบวนการ:
 - การสรุปผล
Key  Question:
- เด็กๆรู้จักอาชีพอะไร
บ้าง ?
- โตขึ้นเด็กๆอยากเป็นอะไร?
Blackboard Share

- สามารถอธิบายความสำคัญของอาชีพต่างๆได้
-สามารถมองเห็นความแตกต่างของอาชีพต่างๆได้
.
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ช่างปั้นหม้อผู้มีความสุข”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานช่าง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- ครูนำภาพอาชีพต่างๆมาให้นักเรียนสังเกตและสนทนาเกี่ยวกับชื่อและบทบาทของอาชีพนั้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่นักเรียนรู้จัก/อาชีพที่หนูอยากเป็น
- นักเรียนทำใบงานวาดภาพและระบายสีอาชีพที่หนูชอบ
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
- ภาพอาชีพต่างๆ
ใบงานวาดภาพและระบายสี อาชีพที่หนูชอบ

สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้
ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม/การทำชิ้นงาน

.

- ครูเล่านิทานเรื่อง “ตามพ่อไปปลูกข้าว”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของชาวนา
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
-  ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัว
- นักเรียนทำใบงานระบายสีภาพอาชีพต่างๆ

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
ใบงานระบายสีภาพอาชีพต่างๆ

สัปดาห์
Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment


- การรวบรวมข้อมูล
- การทำงานกลุ่ม


พ.
-ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “หนู
อยากเป็นอะไร”
- วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในแต่ละอาชีพ (ตำรวจ/พยาบาล)
- ครูและนักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับความสำคัญของแต่ละอาชีพ
-นักเรียนทำงานประดิษฐ์เครื่องประดับจากไหมพรม
- บรรยากาศในชั้น
เรียน
- เพลงหนูอยากเป็นอะไรประดิษฐ์เครื่องประ
ดับจากไหมพรม (กิ๊ฟ,ดอกไม้)พฤ.
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ชายซักผ้ากับช่างปั้นหม้อ”เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของงานรับจ้าง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
-  ครูนำบัตรคำอาชีพต่างๆมาให้นักเรียนสังเกตและร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพ
- นักเรียนเล่นเกมแสดงท่าทางของอาชีพต่างๆ
- นักเรียนปั้นดินน้ำมันอาชีพที่หนูชอบ
 - นำเสนอชิ้นงาน
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
- บัตรคำ


ปั้นดินน้ำมันอาชีพที่หนูชอบ

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment


ศ.

-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวที่เรียนมาในสัปดาห์นี้
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแสดงละคร
- Show and Share “บทบาทสมมุติอาชีพที่หนูอยากเป็น”
บรรยากาศในชั้นเรียน


การแสดงบทบาทสมมติบันทึกหลังสอน
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น