เป้าหมายหลัก

week7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ครอบครัวสุขสันต์
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :

สัปดาห์
Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
สัปดาห์ที่ 7

เนื้อหา :
บ้านและที่อยู่อาศัย
การคิด :
- การคิดวิจารณญาณโดยพูดอธิบายให้เหตุผลถึงข้อดีข้อเสียของบ้านแต่ละประเภท
- การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์โดยอธิบายลักษณะของวัสดุ เครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหาร
- การคิดวิเคราะห์โดยอธิบายลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้าน
-การคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์บ้านจากวัสดุเหลือใช้
- การคิดมโนทัศน์เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีบ้านให้อาศัยอยู่
Key  Question:
 ถ้าบ้านสร้างจากดินจะเป็นอย่างไร?
Blackboard Share
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับความแตกต่างของบ้านแต่ละประเภทได้
- สามารถประยุกต์ใช้โดยการแปรรูปประกอบอาหารอย่างง่ายได้
-สามารถประยุกต์โดยการประดิษฐ์บ้านจากวัสดุเหลือใช้ได้

.
- ครูเล่านิทานเรื่อง“บ้านกาฮัง”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
-  ครูนำภาพโปสเตอร์รูปบ้านและองค์ประกอบของบ้านมาให้นักเรียนสังเกต
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบของบ้าน
- นักเรียนทำใบงานปะติดรูปบ้านจากฟาง
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
- ภาพโปสเตอร์รูปบ้าน
ใบงานปะติดรูปบ้านจากฟาง
สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้
ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม/การทำชิ้นงาน
.
-ครูเล่านิทานเรื่อง “บ้านนี้ก็มีหัวใจ ”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- ครูนำภาพบ้านต่างๆมาให้นักเรียนสังเกต และสนทนาเกี่ยวประเภทของบ้าน
 - ครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของบ้านที่นักเรียนรู้จัก
- นักเรียนปั้นดินน้ำมันบ้านลักษณะต่างๆ
-บรรยากาศในชั้นเรียน
-นิทาน
ปั้นดินน้ำมันบ้านลักษณะต่างๆ
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
7

ทักษะ :
- การสังเกต
- การคำนวณ
- การลงความเห็นจากข้อมูล
กระบวนการ:
- การสรุปผล
- การรวบรวมข้อมูล
- การประกอบอาหาร


พ.- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง
“คนมีปัญญา”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของบ้านแต่ละประเภท
- ครูนำภาพอาหารประเภทต่างๆมาให้นักเรียนสังเกต
- ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอเมนูอาหาร
- นักเรียนประดิษฐ์โมเดลบ้านจากวัสดุเหลือใช้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง
ประดิษฐ์โมเดลบ้านจากวัสดุเหลือใช้

พฤ.
- ครูเล่านิทานเรื่อง “บ้านฉันมหัศจรรย์”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหาร“ขนมไข่นกกระทา”พร้อมกับสนทนาเกี่ยวกับเครื่องปรุง/อุปกรณ์/ขั้นตอนการทำอาหารดังกล่าว
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน

ประกอบอาหาร
ศ.
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยที่เรียนมาในสัปดาห์นี้
- Show and Share โมเดลบ้านจากวัสดุเหลือใช้

บรรยากาศในชั้นเรียน
-
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

7
บันทึกหลังสอน
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น