เป้าหมายหลัก

week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ครอบครัวหรรษา
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : 
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

สัปดาห์ที่ 3

เนื้อหา :
ความหมาย คุณค่า และความสำคัญของครอบครัว
การคิด :
- การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัว
- การคิดสร้างสรรค์งานศิลปะสีน้ำ/พับกระดาษเป็นรูปบ้านและ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล
ทักษะ :
- การวาดภาพระบายสี
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล
กระบวนการ:
- การสรุปผล
- การรวบรวมข้อมูล
Key  Question:
ครอบครัวมีความสำคัญต่อเด็กๆอย่างไร?
Blackboard Share
-สามารถอธิบายความหมาย / คุณค่าและความสำคัญของครอบครัวได้
สามารถคิดสร้างสรรค์พับกระดาษเป็นรูปบ้านได้
จ.


- ครูเล่านิทานเรื่อง “ครอบครัวมีสุข” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของครอบครัว
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายของครอบครัว
- นักเรียนทำกิจกรรมพิมพ์ภาพสีน้ำ (นิ้วมือ)


- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
- สีน้ำ
ใบงานพิมพ์ภาพสีน้ำ (นิ้วมือ) ครอบครัวของหนู
สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้
ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม/การทำชิ้นงาน

.
- ครูเล่านิทานเรื่อง “พ่อของฉันเป็นยักษ์ใหญ่” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของครอบครัว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับคุณค่าของครอบครัว
- นักเรียนทำกิจกรรมพิมพ์ภาพจากสีน้ำ (นิ้วมือ) ด้วยการวาดภาพตกแต่งตามจินตนาการ


- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
ใบงานพิมพ์ภาพสีน้ำ (นิ้วมือ) ครอบครัวของหนู

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ครอบครัวสุขสันต์
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัว
- นักเรียนพับกระดาษรูปบ้านแล้วตกแต่งตามจินตนาการ
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
ใบงานพับกระดาษรูปบ้านแล้วตกแต่งตามจินตนาการ

พฤ.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “อิ่มอุ่น”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัว
-นักเรียนประดิษฐ์กรอบรูปครอบครัว
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง
ประดิษฐ์กรอบรูปครอบครัว
ศ.
- ครูและนักเรียนสนทนาทบทวนเกี่ยวกับความหมาย คุณค่า และความสำคัญของครอบครัว
- Show and Share ประดิษฐ์กรอบรูปครอบครัว
 บรรยากาศในชั้นเรียน
-

บันทึกหลังสอน
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น