เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

      หลังจากทีได้ไปศึกษาเรียนรู้ทีโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาในระหวางวันที  1 - 28  สิงหาคม  2557
ได้นำมาปรับใช้ทีโรงเรียนบ้านนาหนุนสองโดยมีกิจกรรมดังตอไปนี้


1.   สร้างวิถีเช้า   โดยการเดินสำรวจธรรมชาติบริเวณนอกโรงเรียนและในโรงเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น