เป้าหมายหลัก

week10

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ครอบครัวสุขสันต์
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
สัปดาห์ที่ 10

เนื้อหา :
สรุปองค์ความรู้
การคิด :
- การคิดวิจารณญาณโดยพูดอธิบาย บอกเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ผ่านมาแล้ว
- การคิดวิสัยทัศน์โดยการพูด อธิบาย ให้เหตุผลเกี่ยวกับการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคต
 ทักษะ :
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล
กระบวนการ:
- การสรุปผล
- การรวบรวมข้อมูล
- การทำงานกลุ่มKey Question:
-นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ Topic ครอบครัวหรรษา?


- สามารถอธิบายและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงงานได้
- สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตโดยเห็นคุณค่าของสรรพสิ่งได้อย่างเหมาะสม
.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ครอบครัวสุขสันต์”
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ใน Topic ครอบครัวหรรษา โดยครูตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้
- ครูและนักเรียนช่วยกันเขียน Web เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Topic ครอบครัวหรรษา”
- Show and Share เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Topic “ครอบครัวหรรษา
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
ใบงานเขียน Web สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ Topic ครอบครัวหรรษา
สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้
ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม/การทำชิ้นงาน
.-พฤ

เตรียมกิจกรรมสรุปโครงงาน


ศ.

กิจกรรมสรุปโครงงาน

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

บันทึกหลังสอน
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น