เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557


2.   กิจกรรมจิตศึกษา  เพือให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอก0งามด้านในหรือความฉลาดด้านจิตวิญญาณ

      -   กิจกรรมเชือกแปลงราง

เป้าหมาย     1.   เพือให้ผู้เรียนมีสมาธิพร้อมทีจะเรียนรู้
                    2.   เพือสงเสริมจินตนาการให้กับผู้เรียน
                    3.   เพือให้นักเรียนจดจอกับสิงทีตนเองทำและเห็นคุณคาในตัวเอง

การดำเนินกิจกรรม
                    ให้นักเรียนนังเป็นวงกลมแล้วพาทำเบรนยิม 2 ทา สำหรับเตรียมความพร้อมกอนเริมทำ
กิจกรรม
                    1.   ทากำแบ
                    1.1   ยกมือทั้งสองข้างขึ้นระดับไหลแล้วแบมือข้างซ้ายสวนข้างขวากำ  เมือมือทั้งสองข้างกำแบเรียบร้อยแล้วสลับข้างไปมาจนครบ  10  ครั้ง
                    2.   ทาแตะสลับ
                    2.1   นำมือแตะบนศีรษะแล้วนับ   1
                    2.2   จากนั้นแตะทีไหลแล้วนับ  2
                    2.3   แตะทีเอว แล้วนับ  3
           -   ..ให้คำถาม  1  คำถาม  พร้อมเหตุผล เชน จินตนาการ เชือก ทีได้รับเป็นอะไรก็ได้ทีเราชอบพร้อมเหตุผล
           -     สงเชือกให้กับนักเรียนโดยเริมสงไปให้คนด้านซ้ายมือแล้วให้นักเรียนรับอุปกรณ์สงไปให้คนข้างๆจนครบทุกคนในขณะทีนักเรียนรับของและสงของให้เพือนๆ
           -     เมือนักเรียนได้รับเชือกแล้วเริมทำกิจกรรมดดยตั้งโจทย์ให้นักเรียนได้แปลงรางเชือก
           -     นักเรียนรวมสนทนาและแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมทีทำโดยการยกมือ  บอกเหตุผล เพือเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้มากยิงขึ้นเมือสิ้นสุดกิจกรรมก็ขอบคุณและชืนชมในสิงทีนักเรียนได้ถายทอดออกมาอยางตั้งใจ

บันทึกหลังการทำกิจกรรม
                 หลังจากการทำกิจกรรม นักเรียนมีความสนใจในการทำกิจกรรมเป็นอยางดี นักเรียนมีสมาธิ
มีความกระตือรือร้นพร้อมทีจะรับสิงใหมๆ เพราะนักเรียนแตละคนมีความคิดแตกตางกัน การจัดกิจกรรมนี้จึงเป็นการแลกเปลียนเรียนรู้อยางเต็มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรม และมีการออนน้อมถอมตนตอผู้อืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น