เป้าหมายหลัก

week9

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ครอบครัวสุขสันต์
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
สัปดาห์ที่ 9

เนื้อหา :
ชุมชนในอนาคต
การคิด :
- การคิดวิจารณญาณโดยพูดอธิบาย บอกเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนในอนาคต
- การคิดจินตนาการสร้างสรรค์นิทานเกี่ยวกับชุมชนในอนาคต
- การคิดจินตนาการสร้างสรรค์สร้างโมเดล
 “ ชุมชนในอนาคต”
ทักษะ :
- การสังเกต
- การตั้งสมมติฐาน
- การลงความเห็นจากข้อมูล
กระบวนการ:
- การสรุปผล
- การรวบรวมข้อมูล
- การทำงานกลุ่ม

Key Question:
- เด็กๆคิดว่าบ้านและชุมชนในอนาคตเป็นอย่างไร?
- ถ้าชุมชนในอนาคตไม่มีไฟฟ้าใช้จะเป็นอย่างไร?
- สามารถอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนในอนาคตได้
- สามารถประยุกต์โดยการประดิษฐ์โมเดลชุมชนในฝันจากวัสดุเหลือใช้ได้
.
- ครูเล่าเรื่องนิทานเรื่อง “หมู่บ้านแสนดี ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนที่น่าอยู่
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนที่น่าอยู่
-ครูนำภาพตัวอย่างชุมชนมาให้นักเรียนสังเกตความเหมือน/แตกต่างของชุมชนในปัจจุบันและอนาคต
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนในอนาคต
-นักเรียนทำใบงานวาดภาพระบายสีชุมชนในฝัน

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน

ใบงานวาดภาพระบายสีชุมชนในฝัน
สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้
ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม/การทำชิ้นงาน
.
- ครูเล่าเรื่องนิทานเรื่อง “เมืองแสนสุข”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนในอนาคต
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างๆ
- นักเรียนปั้นดินน้ำมันสถานที่ชุมชนในฝันของหนู


- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
ปั้นดินน้ำมันชุมชนในฝันของหนู
สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
พ.


- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง ครอบครัวสุขสันต์
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่างๆว่าเหมือน/แตกต่างกันในแต่ละชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
-นักเรียนประดิษฐ์โมเดลชุมชุนในฝัน
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง
ประดิษฐ์โมเดลชุมชุนในฝัน

พฤ


- ครูและนักเรียนอ่านคำคล้องจอง ชุมชนของหนู
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งบนโลก
- นักเรียนนำเสนอการแสดงบทบาทสมมุติชุมชนในอนาคต
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- คำคล้องจอง
การแสดงบทบาทสมมติ
ศ.- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับชุมชนในอนาคตที่เรียนมาในสัปดาห์นี้
- Show and Share โมเดลชุมชนในฝัน”
บรรยากาศในชั้นเรียน
-

บันทึกหลังสอน
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น