เป้าหมายหลัก

week1
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน
เรื่อง  (Topic) : ครอบครัวสุขสันต์  ระดับชั้นอนุบาล

เป้าหมายความเข้าใจ  (Understanding  Goal) :  นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และสมาชิกในบ้าน  อีกทั้งสามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

สัปดาห์ที่ 1

 เนื้อหา :
กระบวนการได้มาซึ่งหัวเรื่อง
- สร้างฉันทะ
การคิด :
- การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับการวาดภาพครอบครัวตามจินตนาการ
- การคิดวิจารณญาณโดยพูดอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
-  การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์บอกลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ทักษะ :
- การสังเกต
 Key Question:
บ้านและโรงเรียนของเรามีสิ่งใดที่เหมือน/แตกต่างกันอย่างไร?
Blackboard Share

-สามารถอธิบายความเหมือน/ความแตกต่างของบ้านกับโรงเรียนได้

-รู้จักตนเอง  บอกสิ่งที่อยากเรียนรู้และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

จ.
- ครูเล่านิทานเรื่อง “รักของพ่อนั้นนิรันดร”เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนเรื่องครอบครัว
-  ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
- นักเรียนทำใบงานระบายสีรูปภาพครอบครัว
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน

ใบงานระบายสีรูปภาพครอบครัว
สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการ
 ร่วมกิจกรรม/ การทำชิ้นงาน

อ.
- ครูเล่านิทานเรื่อง “บ้านน้อย ”
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
- นักเรียนบอกเล่าประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวในช่วงปิดภาคเรียนและบอกความแตกต่างของบ้านกับโรงเรียน
- นักเรียนทำใบงานวาดภาพระบายสีครอบครัวของหนู
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน

ใบงานวาดภาพระบายสีครบครัวของหนู

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
1

- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการ:
- การการสรุปผล
- การรวบรวมข้อมูล


พ.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “คนมีปัญญา”
-นักเรียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรูปถ่ายภาพครอบครัวของหนูที่นำมา
- นักเรียนปั้นดินน้ำมันครอบครัวของหนู

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง
ปั้นดินน้ำมันครอบครัวของหนู

พฤ.
- ครูเล่านิทานเรื่อง ยายกะตา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เชื่อมโยงเข้าสู่การเลือกหัวข้อที่นักเรียนอยากเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ฟัง
- นักเรียนสำรวจบ้านของสิ่งมีชีวิตอื่นๆรอบบริเวณโรงเรียน

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- รอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
-
ศ.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ครอบครัวสุขสันต์”
- Show and Shareใบงานวาดภาพระบายสีครอบครัวของ

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง

-

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

1

บันทึกหลังสอน
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น