เป้าหมายหลัก

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ครอบครัวสุขสันต์
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

สัปดาห์ที่ 2

เนื้อหา :
กระบวนการได้มาซึ่งหัวเรื่อง
- สร้างฉันทะ
การคิด :
- การคิดวิจารณญาณโดยพูดอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้
- การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับครอบครัว
ทักษะ :
- การสังเกต
- การลงความเห็นจากข้อมูล
- การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการ:
- การสรุปผล
- การรวบรวมข้อมูล

Key  Question:
- เด็กๆอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง  ?
- ทำไมเด็กๆจึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น?
Blackboard Share

สามารถพูดอธิบาย ตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ดู และฟังได้.
- ครูเล่านิทานเรื่อง บ้านใบไม้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เชื่อมโยงเข้าสู่การเลือกหัวข้อที่นักเรียนอยากเรียนรู้
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
- ครูทายปริศนาอะไรเอ่ย? เกี่ยวกับบ้านสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดในการตอบปริศนา
- นักเรียนทำใบงานลากเส้นตามจุด(ภาพบ้าน)
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
ใบงานลากเส้นตามจุด (ภาพบ้าน)

สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้
ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม/การทำชิ้นงาน

.
- นักเรียนชมคลิปวีดีโอการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง ตอน “ขนมกตัญญู” และคลิปวีดีโอเพลง“ครอบครัวสุขสันต์”
 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากเรียนเรื่องครอบครัว
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ดูเชื่อมโยงมาสู่การเรียนรู้โครงงาน

- บรรยากาศในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ
-

.
ครูสนทนากับนักเรียนโดยใช้คำถาม นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?”  นักเรียนบอกสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน  Quarter 2  ครูเขียนบนกระดาน

-บรรยากาศในชั้นเรียน

ใบงานวาดภาพระบายสีสิ่งที่อยากเรียนรู้

สัปดาห์Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment

.
-  ร่วมกันเลือกหัวข้อ  โดยใช้วิธี  Blackboard Share  และตั้งชื่อ Topicบรรยากาศในชั้นเรียน

-

พฤ.
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้วและสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้  โดยใช้วิธี
Blackboard Share 

- บรรยากาศในชั้นเรียน
การ์ดวันแม่

.
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ


-
-

บันทึกหลังสอน
......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น