เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557กิจกรรมพัฒนาด้านรางกายและสุนทรียะ

เด็กจะได้เคลือนไหวรางกายผานจังหวะทวงทำนองดนตรี

เพลงเพือการศึกษาหรือสมัยนิยม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น