เป้าหมายหลัก

week5

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ครอบครัวสุขสันต์
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ :สัปดาห์
Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
สัปดาห์ที่ 5

เนื้อหา :
บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนของบุคคลในครอบครัว
การคิด :
- การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์บทละคร การแสดงท่าทางสมมติเป็นบุคคลในอาชีพต่างๆ
- การคิดวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
ทักษะ :
- การสังเกต
- การจำแนกประเภท
- การลงความเห็นจากข้อมูล
กระบวนการ:
 - การสรุปผล
- การรวบรวมข้อมูล
- การทำงานกลุ่ม
Key  Question:
 สมาชิกที่ดีในครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไร?
Blackboard Share

- สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้
- สามารถ แยกหมวดหมู่/จัดประเภท/อุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้

.
- ครูเล่านิทาน “คุณแม่นักซักผ้า” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
 - ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเอง
- นักเรียนระดมความคิดเห็นและบอกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเด็ก
-นักเรียนประดิษฐ์โมบายเด็กดี
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- นิทาน
ประดิษฐ์โมบายเด็กดี

สังเกตความสนใจ การสนทนาแสดงความคิดเห็น/ตอบคำถาม
การให้โจทย์/ประเด็นปัญหา/คำถามให้เด็กได้
ขบคิด
การลงมือปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม/การทำชิ้นงาน
.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง
“หน้าที่ของเด็ก”
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- นักเรียนทำใบงานหน้าที่สมาชิกในครอบครัว
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง
 ใบงานหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
.
- ครูเล่านิทานเรื่อง “แม่ร้องลูกเล่น” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของบุคคลในครอบครัว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
- ครูนำภาพบุคคลในครอบครัวในการทำหน้าที่ต่างๆมาให้นักเรียนสังเกต
-บรรยากาศในชั้นเรียน
-นิทาน
การแสดงบทบาทสมมุติ
สัปดาห์
Week
หัวข้อย่อย
Sup-Topic
เครื่องมือการคิดKey Thinking
เป้าหมายย่อย
Specific Goal
วัน
Day
กิจกรรม
Activities
แหล่งการเรียนรู้
Sources
ชิ้นงานWork
ประเมินAssessment
.
- ครูตั้งคำถามและนักเรียนช่วยกันตอบคำถามว่าเป็นบุคคลใดในครอบครัว
- นักเรียนนำเสนอการแสดงบทบาทสมมุติ
พฤ.
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “หน้าที่ของเด็ก”
- นักเรียนชมคลิปวีดีโอการ์ตูนเรื่องบุญโต  ตอน “หน้าที่ของหนู”
- นักเรียนช่วยกันทบทวนหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว
- ครูตั้งคำถามและนักเรียนช่วยกันตอบคำถามว่าเป็นบุคคลใดในครอบครัว
- นักเรียนทำใบงานจับคู่ภาพกับเงา


- บรรยากาศในชั้นเรียน
- เพลง
ใบงานจับคู่ภาพกับเงา
ศ.
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนของบุคคลในครอบครัว
ที่เรียนมาในสัปดาห์นี้
- Show and Share ใบงานหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว


บรรยากาศในชั้นเรียน
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น