เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงาน

จากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
วันที่ 1 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

1. การนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
          1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1           Quarter ที่ 2  Topic: ข้าว
          2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2           Quarter ที่ 2  Topic: ถั่ว
          3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           Quarter ที่ 2  Topic: ผ้า
          4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4           Quarter ที่ 2  Topic: Animation
          5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           Quarter ที่ 2  Topic: อาเซียน
          6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           Quarter ที่ 2  Topic: ป่าโคกหีบ
          7. ชั้นอนุบาล 1                         Quarter ที่ 2  Topic: ไก่
          8. ชั้นม.1                                  Quarter ที่ 2  Topic: กินเป็นอยู่เป็น
          9. ชั้นม.2                                 Quarter ที่ 2  Topic: มนุษย์พันล้านชีวิต
          10. ชั้นม.3                               Quarter ที่ 2  Topic: ร่องรอยแห่งชีวิต
และข้อเสนอแนะในการนำเสนอแผนการสอน

2. แนะนำตารางการอบรม สถานที่  โดยครูต๋อย
3. สรุปองค์ความรู้ สร้างบล๊อกเป็นของตนเอง  โดยครูอ้อนความรู้ที่ได้จากการอบรมจะนำไปใช้ที่โรงเรียน ดังนี้
       1. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และผู้เรียน

       2. นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น