เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

20 สิงหาคม 2557

                                                     การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
                                                                 วันที่   18  สิงหาคม   2557

                                                   
                                                            สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
กิจกรรมชั้นอนุบาล 1
เล่านิทาน    กิจกรรมจิตศึกษา   ใช้ลูกบอลมอบความรักและขอพร
กิจกรรม PBL   เด็กเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับไก่  -  พี่ไก่มีบ้าน   -   พี่ไก่ออกไข่   -  พี่ไก่กินข้าว
-   แม่ไก่มีขนสีแดง     -   แม่ไก่มีขา     -   แม่ไก่มีปีก     -   พี่ไก่กินน้ำ     -   ลูกเจ๊ยบสีเหลือง
-   พี่ไก่กินไส้เดือน หนอน    -   แม่ไก่ดูแลลูกไก่     -   แม่ไก่พาลูกไก่ไปหากินไปเที่ยว หากิน
-   ไก่มีครอบครัว     ครูตั้งคำถาม   1.   เอาขนไก่มาทำเป็นอะไรได้
                                                       2.   เอาไก่ม  าทำอะไรได้บ้าง
                                                       3.   เปลือกไข่ใช้ทำอะไร
ครูแจกใบงานลากเส้นต่อภาพจากเลข  1 - 26   จะเป็นรูปไก่  ระบายสีให้สวยงามใช้เวลาทำ
30  นาที  ส่งผลงาน  รับประทานอาหารว่างเช้า   ส่งหนังสือนิทานที่ห้องสมุด   เล่นอย่างอิสระ
รับประทานอาหารกลางวัน     อาบน้ำ   เปลี่ยนเสื้อผ้า   นอนหลับพักผ่อน
เวลา  13.00 น  เรียนภาษาอังกฤษ   20  นาที
วิถีก่อนกลับบ้าน   ให้การบ้าน    ดื่มนม    รอผู้ปกครองรับกลับบ้าน                                                    การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
                                                                  วันที่    19   สิงหาคม    /2557

                                                                       สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
กิจกรรมชั้นอนุบาล 1
เด็กสำรวจบริเวณโรงเรียน   เดินกำกับสติกลับห้องเรียน
เล่นเกมลูกบอลเริงร่า   1.   จับมือเป็นวงกลมสลับชายหญิง
                                     2.   ครูอธิบายวิธีเล่่น
                                     3.   เด็กเล่นเกม
กิจกรรมจิตศึกษา   แปลงร่างเม็ดมะค่า     คำถาม   1.   แปลงร่างเป็นอะไร
                                                                                2.  เพราะอะไร
รับพลังความรักจากเพื่อน
กิจกรรมการสอน   PBL   ครูเล่านิทานเรื่องกระต๊าก   กระต๊าก   ให้เด็กตอบคำถามในสิ่งที่อยากเรียนรู้
                            ทำไมไก่จึงมีครอบครัว
                            ทำไมพี่ไก่ถึงมีหัว  มีขน
                            ทำไมพี่ไก่ถึงมีขา   มีปีก   มีหาง
                            ทำไมลูกไก่ถึงเดินตามแม่ไกตลอดเวลา
                            ทำไมอากาศหนาวแม่ไก่ชอบกกลูก
การระบายสีเปลือกไข่ด้วยสีโปสเตอร์   การรักษาเปลือกไข่ไม่ให้แตก   การเก็บไข่ที่ระบายสีแล้ว
รับประทานของว่าง  (  ขนมกะหรี่ปั๊บ )   ส่งหนังสือนิทานที่ห้องสมุด      รับประทานอาหารกลางวัน
อาบนน้ำ   เปลี่ยนเสื้อผ้า    นอนพักผ่อน
เวลา   14.30 น.   เด็กตื่นนอน  เปลี่ยนชุดนอนเป็นชุดนักเรียน   ครูให้การบ้าน   ดื่มนม    พาเด็กไปขายผักบุ้ง    รออผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
ตอนบ่าย   ทำแผนการสอนลง  Blogger   เพิ่มเติม

                                                      การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
                                                                 วันที่    20  สิงหาคม   2557
                                                                     
                                                                          สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
กิจกรรมชั้นอนุบาล 1
ครูพาเด็กเล่นที่สนาม   ให้ซ้อมวิ่งเปรี้ยวกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมหน้าห้องเรียน   -    ร้องเพลงทำท่าประกอบ
เข้าห้องทำงานเสนอแผนใน   Blogger   โดยครูใหญ่    ครูต๋อย    ครูภร
ครูใหญ่อธิบายเพิ่มเติม    ชื่อเรื่อง    สอน   เนื้อหา    เรียนรู้   -  เนื้อหา
                                                                                               -  คิด
                                                                                               -  ทำงานร่วมกัน
                                                                                               -  นวัตกรรม
                                                                                                -  การเรียนรู้สื่อสาร
ครูภร    ให้ภาระงาน   กิจกรรมจิตศึกษา

กิจกรรม   จุดประกายไฟใส่สีจินตนาการ

ชั้นอนุบาล  1

วัสดุ  /  สื่อ   /   อุปกรณ์       ดินน้ำมัน

เป้าหมาย      1.   เพื่อให้ผูเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้
                     2.   เพื่อส่งเสริมจินตนาการให้กับผู้เรียน
                     3.   เพื่อให้เกิดสื่อในการเรียนรู้ที่แปลกไปจากเดิม

การดำเนินกิจกรรม
              ให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม   พาทำ   เบรนยิม  3  ท่า  คือ
              1.  กำ - แบ   มือด้านขวากำมือ   ด้านซ้ายแบมือ   สลับกันไปมา   5 รอบ
              2.  หู -  จมูก   โดยมือด้านซ้ายจับหูขวา   มือด้านขวาจับจมูก   สลับกันไปมา  5  รอบ
              3.  ท่าปรบมือวางมือไว้ที่หน้าตักเอามือแตะที่หัวไหล่ เอว  และปรบมือ  จะเท่ากับ  1 รอบ
จากนั้นทำซ้ำอีก 10 รอบ
-   แจกดินน้ำมันให้นักเรียนทุกคนโดยวิธีส่งต่อกันซึ่งก่อนที่จะรับทุกคนจะไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
จนได้ดินน้ำมันครบทุกคน
 -  เมื่อนักเรียนปั้นดินน้ำมันเสร็จทุกคนให้นักเรียนนำมาวางไว้ตรงกลางห้องเรียน
 - เมื่อนักเรียนวางไว้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนจินตนาการตามว่าภาพปั้นจากดินนำ้มันที่นำมารวมกันควรตั้งชื่อว่าอะไร
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดของตนเองตามจินตนาการอย่่างหลากหลาย  ครูเพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อต่อยอดความคิดให้นักเรียนและครูสรุปยอดความรู้ที่ได้ในวันนี้ร่วมกับนักเรียน

บันทีกหลังการทำกิจกรรม
              หลังทำกิจกรรมพบว่านักเรียนทุกคนสนใจในกิจกรรมให้ความร่่วมมือเป็นอย่างดี  มีจิตนาการที่ดี  และสามารถปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทรงต่างๆได้ตามจินตนาการของตนเองตามรูปแบบที่แตกต่างกัน  และที่สำคัญนักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆมีความพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่จัดให้เป็นอย่างดี                                                         การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
                                                                     วันที่   21  สิงหาคม   2557
                                                               
                                                                           สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
ชั้นอนุบาล 1
ครูพาเด็กเล่นเกมเสือกินวัวที่สนาม
กิจกรรมหน้าห้องเรียน   เด็กร้องเพลงทำท่าประกอบ   และเพลงฮิตเช่น  เพลงโสดกระปริบกระปรอย  และเพลงเวทย์มนตร์
กิจกรรมจิตศึกษา   แจกกระดาษคนละ  1 แผ่น ดินสอสี   1  แท่ง   ครูให้เด็กวาดรูปอะไรก็ได้บนกระดาษ
ครูถามเด็กว่าวาดรูปอะไร   มอบให้ใคร
กิจกรรม  PBL  ครูเล่านิทานเรื่องสามัคคีไม่มีทะเลาะ   ทำของเล่นของใช้ด้วยไข่
รับประทานอาหารว่างเช้า   ส่งหนังสือนิทานที่ห้องสมุด   เล่นอิสระ  ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวัน
อาบน้ำ  เปลี่ยนเสื้อผ้า  นอนพักผ่อน   เวลา  14.30 น .   ตื่นนอน เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนักเรียน   ครูให้การบ้าน   ดื่มนม   รอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
ตอนบ่าย   พบกับครูแป้ง    ครูยิ้ม    ครูสังข์   พูดคุยกันถึงงานและเทคนิคการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์
                                                                                             
                                   

                                                       การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
                                                                     วันที่  22  สิงหาคม   2557

                                                                         สิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้                                                            ชั้นอนุบาล 1
เข้าแถวเคารพธงชาติ เดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน  เดินกำกับสติเข้าห้องเรียน
เล่นเกม   ยิงธนู
กิจกรรมจิตศึกษา  แปลงร่างเลโก้เป็นรูปอะไรก็ได้   บอกผลงานของตัวเองและให้เหตุผล
กิจกรรม  PBL  วาดรูปลงในสมุดเสริมพัฒนาการของเด็กระบายสีให้สวยงามให้ครูตั้งชื่อโดยเขียนลงในหัวข้อให้เด็กนำไปให้ผู้ปกครองดูที่บ้าน
เวลา  15.30 น  การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1
หัวข้อประชุม   1.  กิจกรรมในชั้นเรียน  Quarter  1  หน่วย PBL  Toppic  ครอบครัว  ก. ไก่
กิจกรรมทำอาหาร  "  น้องทำ พี่ขิม "   ทุกวันพุธ ของสัปดาห์
ดูงานครูบา  ที่อำเภอสตึก   ใครจะไปดูงานให้แจ้งชื่อที่ครูแดง
ผู้ปกครองเตรียมพันธ์ุผักให้เด็กเพื่อนำมาปลูกที่โรงเรียน
เตรียมเครื่องปรุงหรือวัสดุที่ครูส่่งสารไปให้ผู้ปกครองช่วยเตรียมให้เด็กด้วย
ขอความร่วมมือสร้างบ้านจำลอง
การแสดงความคิดเห็นของการอ่านหนังสือของผู้ปกครองให้กับเด็ก
เดือนกันยายนจะมีแขกมาดูการเรียนการสอนของโรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ลงชื่ออาสาช่วยงานโรงเรียน    พาชมโรงเรียนช่วงเช้า       พาชมโรงเรียนช่วงเย็น    งานครัว  
งานห้องสมุด       ดูแลความสะอาดในบริเวณโรงเรียน       แลกเปลี่ยนประสบการณ์     ความคาดหวังของผู้ปกครองที่นำเด็กมาเข้าโรงเรียนนี้      ถอดบทเรียนร่วมกับครู                                                 การศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
                                                             วันที่  24  สิงหาคม   2557

                                                           
                                                                  สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
เช้า  ถอดบทเรียนกับครูนu                                                                                                                           กิจกรรมจิตศึกษา    ส่งเทียน       มอบพลังความรัก
                                                    มอบความรู้สึกดีดี
เล่นเกมต่อg]Fdh  อุปกรณ์   เลโก้สีที่เหมือนกันขนาดเท่ากันจำนวนเท่ากัน  2 ชุด
ใช้ผู้เล่น 2 คน  นั่งหันหลังชนกันโดยมีผู้พูด 1 คน สั่งให้ทำอะไรผู้ฟังต้องทำตามจนกว่าตัวเลโก้จะหมดแล้วมาดูผลงานว่าจะเหมือนกันหรือไม่  เล่นเกมนี้จะได้   -  การสื่อสาร
                                                                                         -  การฟัง
                                                                                         -  .ใจจดจ่อ
เกมนี้เหมาะสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6
ให้เขียนเกี่ยวกับการมาศึกษาดูงาน  3  สัปดาห์ที่ผ่านมาได้อะไรบ้าง
1.  ได้เรียนรู้กระบวนการสอน  PBL   ได้มากยิ่งขึ้น
2   ได้แนวคิดการปฎิบัติกิจกรรมจิตศึกษา
3.   เข้าใจในกิจกรรมพัฒนาด้านร่างกายและสุนทรียะประจำวัน
4.  ได้เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
5.  ได้ศึกษาเอกสารของชั้นอนุบาล 1 เพื่อจะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของโรงเรียน
6.  ได้เข้าใจในเรื่องของการถอดความรู้ของครูแต่ละคน
7.  ได้เห็นวิธีการเก็บเด็กและการทำกิจกรรมที่หลากหลายวิธี
8.  วิธีการเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลงสู่  Blogger
ชั้นอนุบาล 1 เป็นชั้นพื้นฐานของการศึกษาถ้าพื้นฐานดีชั้นต่อไปก็จะดีตามขอเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กที่ว่า  "  เมล็ดพันธ์ุทุกเมล็ดพร้อมจะเติบโตเช่นเดียวกับเด็กทุกคนที่พร้อมจะพัฒนางอกงามเพียงได้รับโอกาสและการดูแลใส่ใจอย่างไม่จำกัด "

    


                                                   
อะไรบ้างที่เราจะนำไปปรับใช้  /  อย่างไร
วิธีการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาปัญญาภายในด้วยจิตศึกษา   จะนำกิจกรรมจิตศึกษาไปปรับใช้ในชั้นอนุบาล 1 ที่โรงเรียนทุกวันในแต่ละกิจกรรมจะหมุนเวียนทำโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่นและตามตัวอย่างที่ได้เห็นในโรงเรียนนี้เพื่อจะได้ปรับพฤติกรรมของเด็กที่ไม่ค่อยตั้งใจเด็กที่ก้าวร้าวไม่สนใจในกิจกรรมที่ครูให้ทำเด็กได้ผ่อนคลาย อิ่มเอม มีความสุข จะทำให้เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีภาพพจน์ที่ดี ต่อทุกสรรพสิ่ง
กิจกรรมพัฒนาด้านร่างกายและสุนทรียะประจำวันซึ่งในแต่ละวันกิจกรรมจะปฏิบัติไม่เหมือนกันจะนำไปใชทุกกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายเด็กจะรู้สึกตื่นเต้นมีความเร้าใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอยากร่วมกิจกรรม
การเล่านิทานเพื่อปรับพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึ้นทำให้เด็กได้รู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
กิจกรรมเดินกำกับสติเพื่อให้เด็กมีความนิ่งลดลงไม่วิ่งไล่กันเวลาจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเพราะเด็กที่โรงเรียนชอบวิ่งไม่ค่อยเดินเวลาออกจากห้องเรียนไปแล้วจะวิ่งตลอดและก็จะเกิดการหกล้มได้รับบาดเจ็บนำกิจกรรมเดินกำกับสติไปปฎิบัติก็คงคิดว่าเด็กจะต้องมีสติที่ดีและได้รับการแก้ไขได้ดีเรียบร้อยขึ้นกว่าเดิม
การพูดและการปรับนำ้เสียงการพูดของเด็กและครูให้เบาขึ้นโดยใช้น้ำเสียงที่น่าฟังทั้งเด็กและครูก็จะมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความคุ้นเคยกันมากขึ้น
การส่งพลังความรักให้แก่กัน โดยครูจะมอบพลังความรักให้แก่เด็ก เด็กก็จะได้รับพลังความรักจากครู
เด็กจะเกิดความรักความอบอุ่นที่ครูมีให้เด็กจะเกิดความรู้สึกทีดีกับครูที่คอยให้ความรักความเอาใจใส่ต่อเด็กผลที่เด็กได้รับก็คือความใกล้ชิดกับครูมากขึ้นโดยมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กมาก
การเล่นเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์สร้างสรรค์จะทำให้เด็กเล่นตามกติกาได้อย่างถูกต้องไม่เล่นสะเปะสะปะไมพากันไปเล่นที่ๆมีอันตรายเข้าใจในการเล่นที่ดีมากขึ้นเล่นอยู่ในที่ควรเล่น
การทำโยคะและ Braim  gym  จะทำให้เด็กมีสมาธิใจจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำอยู่จะทำให้เด็กรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณค่ามากเพียงไรในสายตาของคนอื่นเด็กจะรู้จักดัวเองมากยิ่งขึ้นและรู้สึกได้ด้วยตนเอง
           อยากให้โรงเรียนในประเทศไทยทุกโรงมีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
                                                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น